Travnik mijenja 1.000 konvencionalnih svjetiljki sa LED svjetiljkama

Nakon završenih priprema snimanja stanja ,potreba,isplativosti i načina finansiranja, Općina Travnik je započela sa implementacijom projekta rekonstrukcije javne rasvjete u urbanom dijelu općine.

Zona obuhvata je od naselja Kalibunar do benzinske pumpe „Hifa“. U sklopu ovog projekta izvršiće se zamjena preko 1000 konvencionalnih svjetiljki sa LED svjetiljkama. Nakon provedenog postupka javne nabavke izabran je izvođač radova „DEMA-S“ d.o.o. uz postignutu cijenu cca 1.100.000,00 KM.

Općina Travnik će finansiranje vršiti iz sredstava koja se pojave kao razlika po osnovu ostvarenih ušteda električne energije.

Preuzeto sa stranice.